โครงการ

# ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน ประเภทแหล่งทุน สถานะโครงการ งบสนับสนุน รายละเอียด
61 2563 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเลย กองทุนสน้บสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณกองทุน มรภ.เลย โครงการเดี่ยว 40,000.00
74 2563 1.การพัฒนานาโนไลโปโซมจากไขมันของเมล็ดยางพาราและผลโทรงเทงเพื่อห่อหุ้มสารออกฤทธิ์สำคัญทางชีวภาพ กองทุนสน้บสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณกองทุน มรภ.เลย โครงการเดี่ยว 70,000.00
91 2563 การประเมินคุณภาพน้ำด้วยตัวชี้วัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพบริเวณห้วยน้ำลาย อำเภอเมือง จังหวัดเลย กองทุนสน้บสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณกองทุน มรภ.เลย โครงการเดี่ยว 40,000.00
92 2563 การสำรวจความหลากหลายของแมลงและแนวทางการกำจัดแมลงศัตรูพืช ในพื่นที่ระบบเกษตรแปลงใหญ่พืชผักสวนครัวกลุ่มวิสาหกิจชุมชมเกษตรอินทรีย์ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย กองทุนสน้บสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณกองทุน มรภ.เลย โครงการเดี่ยว 111,600.00
63 2563 ผลของการเต้นบาสโลปร่วมกับท่ารำไหว้ครูมวยไทยต่อสุขสมรรถนะและความสามารถด้านการทรงตัวในผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณแผ่นดิน โครงการเดี่ยว 197,000.00
67 2564 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการออกกำลังกายด้วยจังหวะไทยการบริหารกับการเดินเร็วที่มีผลต่อระดับอัลฟาอะไมเลสในน้ำลายของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณแผ่นดิน โครงการเดี่ยว 60,000.00
71 2564 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการออกกำลังกายด้วยจังหวะไทยการบริหารกับการเดินเร็วที่มีผลต่อระดับอัลฟาอะไมเลสในน้ำลายของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณแผ่นดิน โครงการเดี่ยว 60,000.00
78 2563 Removal of Methylene Blue Fye from Water by Using Areca Leaf Sheath Powder and Areca Leaf Sheath Gel สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณแผ่นดิน โครงการเดี่ยว 20,000.00
82 2563 การจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และขยายผลแก่โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste Schools) งบแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน โครงการเดี่ยว 300,000.00
85 2564 สร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่เพื่อส่งเสริมกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดำริ งบแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน โครงการเดี่ยว 40,000.00
86 2563 การวิเคราะห์หาปริมาณโฟเลตและโคบาลามินโดยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงในผักพื้นบ้านจังหวัดเลย งบแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน โครงการเดี่ยว 40,000.00
94 2564 การจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และขยายผลแก่โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste Schools) งบแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน โครงการเดี่ยว 300,000.00
99 2563 การพัฒนานักศึกษาสาขาเคมีสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่(start up):ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อยอดจากงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี งบแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน โครงการเดี่ยว 45,000.00
93 2564 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ขิงในเขตอำเภอเมือง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา งบประมาณแผ่นดิน โครงการเดี่ยว 130,000.00
24 2564 การพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรด้วยวิถีเกษตรปลอดภัย สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 100,000.00
25 2564 การพัฒนาและการถ่ายทอดกระบวนการย้อมผ้าฝ้ายอินทรีย์ย้อมสีด้วยกระบวนการย้อมเย็นจากมะเกลือและเลือกสู่การเป็นอัตลักษณ์จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 100,000.00
26 2564 ส่งเสริมนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 150,000.00
27 2564 การสร้างนวัตกรรมชุดการเรียนการสอนและการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เคมีโดยมีนักศึกษาครูเคมี เพื่อสนับสนุนแก่โรงเรียนในเครือข่าย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 150,000.00
30 2564 พัฒนาวัสดุและเส้นในธรรมชาติเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว บ้านท่าดีหมี งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 100,000.00
32 2564 ยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำพริก บ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสรษฐกิจชุมชน งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 70,000.00
33 2564 พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 180,000.00
35 2564 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมืองเพื่อการผลิตฝ้ายอินทรีย์ปีที่ 2 :การบูรณาการการผลิตฝ้ายพื้นเมืองและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเลยบูรณาการการผลิตฝ้ายพื้นเมืองอินทรีย์และพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 100,000.00
36 2564 การศึกษาคุณภาพข้าวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวในกับท้องถิ่น ซำไก่เขี่ย : ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 150,000.00
37 2564 การศึกษาคุณภาพข้าวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวในกับท้องถิ่น ซำไก่เขี่ย : ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 70,000.00
38 2564 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในชุมชนท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะที่ 2 งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 100,000.00
46 2564 เสริมสร้างวิถีชุมชนด้วยพลังพลังสะอาดจากวัตถุในท้องถิ่น งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 150,000.00
48 2564 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรชนิดรถโมบาย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 100,000.00
50 2564 แหล่งเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะแบบระบบควบคุมการให้น้ำเชื่อมอินเตอร์เน็ต งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 100,000.00
51 2564 พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Start Up) ด้านอาหาร งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 80,000.00
54 2564 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์สู่การเป็นผู้ประกอบการ (Start up) จากการสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือนในการอบแห้งผลิตภัณฑ์จากการเกษตร งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 50,000.00
59 2564 การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถึใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 722,000.00
64 2564 แนวทางการจัดการเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศของศูนย์เด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 40,000.00
65 2564 แนวทางการจัดการเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศของศูนย์เด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 40,000.00
66 2564 การสำรวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสวนห้อม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 75,000.00
68 2564 การพัฒนาแปลงปลูกฝ้ายอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และขยายผลเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 100,000.00
69 2564 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่นสื่อการเรียนออไลน์ในรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยสื่อการเรียนออนไลน์ Cisci Networking Academy งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 5,000.00
70 2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เรื่อง มนุษย์และการรับรู้แบบแผนที่ความคิด (Mind map) งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 5,000.00
72 2564 การวางแผนการผลิตและการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรบ้านหมากแข้งตาบลกกสะทอน จังหวัดเลย(รักษ์น้า เพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้าหมัน) งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 50,000.00
84 2564 ส่งเสริมนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 150,000.00
87 2564 แหล่งเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับนวัตกรรมในการกำจัดขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านพลังงาน และการเกษตรในพื้นที่บ้านท่าดีหมี อำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 200,000.00
88 2564 ยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสีเขียว (Green Production) ของกลุ่มผ้าฝ้ายชุนเลย บ้านศรีเจริญ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 100,000.00
89 2564 พัฒนาวัสดุและเส้นในธรรมชาติเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว บ้านท่าดีหมี งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 100,000.00
90 2564 การสร้างสื่อการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นการย้อมสีผ้าฝ้ายจากสายแร่ทองคำของกลุ่มทอผ้าฝ้ายลายมือ บ้านโพนทอง ต.เชียงกลม อ. ปากชม จ. เลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 100,000.00
97 2564 บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 400,000.00
98 2564 การพัฒนาโรงอาหารตามมาตราฐานตามสุขาภิบาล 2 งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 200,000.00
100 2564 พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Start Up) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 50,000.00
101 2564 การพัฒนาสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 270,000.00
102 2564 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทียบเคียงสมรรถะ CEFR สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 330,000.00
103 2564 ยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำพริก บ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสรษฐกิจชุมชน งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 70,000.00
105 2564 พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2564 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 180,000.00
5 2563 พัฒนาและต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบด้วงมะพร้าวและและด้วงมะพร้าวกรอบสู่สินค้ามาตรฐานโอทอป(OTOP) สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงด้วงมะพร้าว อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 135,608.00
8 2563 ศูนย์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น (ซำไก่เขี่ย: ศูนย์ฝึกเกษตร) งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 130,000.00
9 2563 ผลของการเสริมแคลเซียมน้ำในน้ำดื่มไก่ไข่ต่อการผลิตไข่คุณภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 74,000.00
14 2563 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปลูกฝ้ายให้ได้มาตรฐานแปลงปลูกฝ้ายอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 400,000.00
15 2563 วิจัยผลการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น (รำเดือย) เป็นอาหารไก่พื้นเมืองต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 74,000.00
16 2563 ยกระดับฟาร์มโคนมตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) และคุณภาพนมโรงเรียน งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 295,477.00
17 2563 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 45,000.00
18 2563 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านหาดเบี้ยและพัฒนาโรงอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร อำเภอปากชม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยแบบบูรณาการ งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 556,280.00
19 2563 วิจัยผลของวัสดุเพาะชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักกินใบ งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 74,000.00
20 2563 การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 150,000.00
21 2563 การใช้ประโยชน์จากเศษกาบหมากที่เหลือใช้ในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากบ้านท่าดีหมี ตำบลปากชม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 150,000.00
22 2563 การพัฒนานักศึกษาสาขาเคมีสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (start up) : ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อยอดจากงานวิจัยของนักศึกษาสาขาเคมี งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 45,000.00
23 2563 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปลูกฝ้ายให้ได้มาตรฐานแปลงปลูกฝ้ายอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 400,000.00
29 2563 พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ (start up) ด้านอาหาร งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 36,000.00
31 2563 ศูนย์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น (ซำไก่เขี่ย: ศูนย์ฝึกเกษตร) งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 104,000.00
34 2563 พัฒนาและต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบด้วงมะพร้าวและและด้วงมะพร้าวกรอบสู่สินค้ามาตรฐานโอทอป(OTOP) สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงด้วงมะพร้าว อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 135,608.00
39 2563 ประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และประเมินผลกระทบ EIA จากการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างบนแหล่งท่องเที่ยวภูป่าเปาะ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 80,000.00
41 2563 การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมิเดียร์เพื่อการรับรู้ 9 สถานที่สักการะในจังหวัดเลย รูปแบบภาพสามมิติด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 40,000.00
42 2563 การพัฒนาหนังสืออิเล็กโทรนิกส์แบบสามมิติเรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 5,000.00
44 2563 การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันสำหรับสอนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 160,000.00
45 2563 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์สู่การเป็นผู้ประกอบ (start up) จากการเผาถ่านจากวัสดุธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 36,000.00
47 2563 การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 80,000.00
49 2563 พัฒนางานวิจัยเพื่อให้ได้นวัตกรรมโมบายแอพพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุ งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 50,000.00
52 2563 การสำรวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสวนห้อม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จ.เลย (หัวหน้าโครงการวิจัย งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 75,000.00
53 2563 การสำรวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสวนห้อม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จ.เลย (หัวหน้าโครงการวิจัย งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 75,000.00
55 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงและรักษาส้นเท้าแตกด้วยน้ำมันสกัดจากด้วงมะพร้าวและสารสกัดจากเปลือกกล้วย งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 113,900.00
56 2563 การพัฒนาและต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบด้วงมะพร้าวฯ งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 150,000.00
57 2563 การพัฒนาและต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบด้วงมะพร้าวฯ งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 150,000.00
58 2563 ผลของวัสดุเพาะชนิดต่างๆต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักกินใบ (100%) งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 74,000.00
60 2563 ศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์แคระหลังการปลูกพืชตระกูลถั่ว(100%) งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 74,000.00
62 2563 ผลของการใช้แหนแดงร่วมกับการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกินใบ(100%) งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 74,000.00
73 2563 ยกระดับฟาร์มโคนมตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) และคุณภาพนมโรงเรียน งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 295,477.00
75 2563 โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 400,000.00
76 2563 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านหาดเบี้ยและพัฒนาโรงอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร อำเภอปากชม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยแบบบูรณาการ งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 445,024.00
79 2563 การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการวิเคราะห์โลหะหนักในพืช สำหรับการเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 22,500.00
95 2563 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 45,000.00
107 2563 การพัฒนาระบบสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ผู้ร่วมโครงการ) (10%) งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 14,350.00
108 2563 วิจัยหลักสูตรพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้วทิยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ประจำปีการศึกษา 2562 งบยุทธศาสตร์ปี 2563 ทุนยุทธศาสตร์ โครงการเดี่ยว 370,356.00
77 2563 แปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการยืดอายุเพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วย: กลุ่มแปรรูปแม่บ้านน้อยสามัคคี ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย ภายใต้โครงการยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน.ของ สป.วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งทุนภายนอก โครงการเดี่ยว 100,000.00
80 2563 3.แปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการยืดอายุเพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วย: กลุ่มแปรรูปแม่บ้านน้อยสามัคคี ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย ภายใต้โครงการยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน.ของ สป.วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งทุนภายนอก โครงการเดี่ยว 150,000.00
81 2563 4.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส่วนเหลือทิ้งของกล้วย แฮนเจลและน้ำยาล้างจาน ธนาคารออมสิน แหล่งทุนภายนอก โครงการเดี่ยว 87,500.00
83 2563 สำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าและคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่โครงการโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงและโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด แหล่งทุนภายนอก โครงการเดี่ยว 375,000.00
รวม: