การตีพิมพ์เผยแพร่

# ปี พ.ศ. ชื่อผลงานการตีพิมพ์ สาขา นักวิจัย ชนิดการตีพิมพ์ คะแนน วันที่นำเสนอ รายละเอียด
44 2564 ผลของรูปแบบการออกกำลังกายโดยใช้ไม้ยืดหยุ่นที่มีผลต่อสุขสมรรถนะและความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ยรรยงค์ พานเพ็ง วารสารวิชาการ 0.8 2021-04-01
45 2563 การศึกษาชนิดและปริมาณของสารประกอบฟีนอลิคในส่วนต่างๆ ของถั่วดาวอินคา สาขาวิชาเคมี สุวัชชัย มิสุนา, นิรมล ศรีชนะ, บุษบาวดี พุทธานุ วารสารวิชาการ 0.6 2020-12-01
46 2564 Effectiveness of Ram wai khru muay thai with Baslop dancing training on health-related physical fitness in elderly นักวิจัยภายนอกจากคณะครุศาสตร์ ยรรยงค์ พานเพ็ง, ว่าที่ร้อยโทวิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว, ดร.วรายศ หล้าหา วารสารวิชาการ 0.6 2021-07-01
47 2563 การสูญเสียอาหารและขยะอาหารในประเทศไทยและแนวทางการแก้ปัญหา นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย ขวัญคณิศร์ อินทร์ตระกูล, ณัฐฐา เพ็ญสุภา วารสารวิชาการ 0.8 2020-07-02
48 2563 แหนแดง แหล่งไนโตรเจนในแปลงผัก. นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย ฉันทนา เคนศรี, พันธ์ทิวา กระจาย, กานดา ปุ่มสิน, ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์, ภาษิตา ทุ่นศิริ วารสารวิชาการ 0.6 2020-09-24
49 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิชัย อินลุเพท การประชุม 0.2 2021-03-26
51 2563 การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น: แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวัง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อรทัย ปานเพชร วารสารวิชาการ 0.8 2020-07-02
52 2563 รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุไรรัตน์ อาจแก้ว วารสารวิชาการ 0.6 2020-07-01
53 2563 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องดื่มน้ำผักสมุนไพร และผลไม้ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์ วารสารวิชาการ 0.8 2020-09-30
54 2563 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างรูปแบบการสอนกับคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุไรรัตน์ อาจแก้ว วารสารวิชาการ 0.6 2020-07-01
55 2564 ผลการใช้รำเดือยทดแทนรำข้าวในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สว่าง กุลวงษ์, สุธาสินี ครุฑธกะ, ว่าที่ร้อยตรี.ศรุติวงศ์ บุญคง วารสารวิชาการ 0.2 2021-01-25
56 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดุลดนัย วันธงชัย, จิตราภา คนฉลาด การประชุม 0.2 2021-02-25
57 2564 ความหลากหลายของตั๊กแตน (Order Orthoptera) ในพื้นที่แปลงพืชสวน เขตตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กิตติ ตันเมืองปัก, นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประชุม 0.2 2021-05-20
58 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 "นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน" สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนานนท์ กลิ่นแก้ว การประชุม 0.2 2021-04-28
67 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่งกานต์ อินทวงศ์ การประชุม 0.2 2021-03-26
70 2564 ความหลากหลายของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อ แตน มด (Order Hymenoptera) ในพื้นที่แปลงพืชสวน เขตตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กิตติ ตันเมืองปัก, นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประชุม 0.2 2021-05-20
77 2564 Proceedings Phayao Research conference 10. 25-28 JAN 2021. University of Phayao สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สว่าง กุลวงษ์, สุธาสินี ครุฑธกะ, ว่าที่ร้อยตรี.ศรุติวงศ์ บุญคง, พิทักษ์ น้อยเมล์ การประชุม 0.2 2021-01-25
78 2564 ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564. ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2564. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สว่าง กุลวงษ์, สุธาสินี ครุฑธกะ, ว่าที่ร้อยตรี.ศรุติวงศ์ บุญคง, พิทักษ์ น้อยเมล์ การประชุม 0.2 2021-01-25
81 2563 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่น ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดร.สุพรรณี พฤกษา วารสารวิชาการ 0.6 2563-05-01
82 2563 Food consumption behaviours and associated personal and socio-econmic factors in elderly adults, Northeastern Thailand สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดร.สุพรรณี พฤกษา วารสารวิชาการ 1.0 2563-05-01
84 2563 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องดื่มน้ำผักสมุนไพร และผลไม้ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดร.สุพรรณี พฤกษา, สุระเดช ไชยตอกเกี้ย, จิตติมา พีรกมล วารสารวิชาการ 0.8 2563-12-15
87 2563 The terrestrial microsnail genus Aulacospira Mollendorff, 1890 (Eupulmonata, Stylommatophora, Hypselostomatidae) in Thailand with key to Thai species นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย กิตติ ตันเมืองปัก, พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา วารสารวิชาการ 1.0 2020-10-28
88 2564 New freshwater mussels from two Southeast Asian genera Bineurus and Thaiconcha (Pseudodontini, Gonideinae, Unionidae) นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย กิตติ ตันเมืองปัก, Ivan N. Bolotov - วารสารวิชาการ 1.0 2021-05-10
89 2564 Nominal taxa of freshwater Mollusca from Southeast Asia described by Dr.Nguyen N. Thach: A brief overview with new synonyms and fixation of a publication date นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย กิตติ ตันเมืองปัก, Ivan N. Bolotov - วารสารวิชาการ 1.0 2021-04-26
90 2564 Factors Affecting Mangos Drying สาขาวิชาฟิสิกส์ ดร.จักรพรรณ์ ผิวสอาด, ดร.ชยพัทธ์ ภูสำเภา วารสารวิชาการ 0.8 2021-04-22
91 2563 ผลของชนิดเนื้อไม้ต่อลักษณะอุณหภูมิเผาไหม้และคุณสมบัติของถ่านที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการไพโรไลซิสอุณหภูมิสูง นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย นุวัติ พิมพะบุตร, อนุสรณ์ ชัยยะ, สายไหม ชาวกล้า วารสารวิชาการ 0.6 2021-02-28
93 2564 ระบบควบคุมตำแหน่งสะโพกอัตโนมัติด้วยหมอนลม นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย ณัฐวุฒิ มาลีลัย, ชุติกานต์ ไชยะเดชะ วารสารวิชาการ 0.2 2564-02-25
95 2564 ออกแบบและสร้างระบบให้น้ำแบบหยดอัตโนมัติสำหรับแปลงผักกวางตุ้งฮ่องเต้ นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย ณัฐวุฒิ มาลีลัย, กาญจนา สมหวัง, สุภาพร วันนา วารสารวิชาการ 0.2 2564-02-25
96 2564 ระบบควบคุมสปริงเกอร์อัจฉริยะและเชื่อมต่อกับระบบกล้อง lo T สำหรับการปลูกผักคะน้า นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย ณัฐวุฒิ มาลีลัย, ชริญญา แก้วหย่อง, วัชราภรณ์ คำมา วารสารวิชาการ 0.2 2564-02-25
97 2564 ระบบควบคุมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องกำเนินความร้อนสำหรับกระชายดำ นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย ณัฐวุฒิ มาลีลัย, พิชกร ทุมคำ วารสารวิชาการ 0.2 2564-02-25
98 2564 การหาปริมาณเหล็กและแคลเซียมของเห็ดนางรมดำที่เพาะด้วยระบบอัจฉริยะ นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย ณัฐวุฒิ มาลีลัย, กัลยาณี สุมา วารสารวิชาการ 0.2 0000-00-00
102 2564 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนสำหรับการปลูกผักกาดหอมกรีนโอ๊คแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย วีรชน มีฐาน, อรพรรณ กัณหาทิพย์, พีรญา มีฐาน วารสารวิชาการ 0.2 2564-03-26
103 2564 ระบบควบคุมค่าความเป็นกรดเบสและค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารอัตโนมัติสำหรับการปลูกผักกาดฮ่องเต้แบบไฮโดรโปนิกส์ นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย วีรชน มีฐาน, ณัฐวุธ คุณเมือง, พีรญา มีฐาน วารสารวิชาการ 0.2 2564-03-26
104 2564 ชุดระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำสำหรับการปลูกผักขึ้นฉ่ายไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติ นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย วีรชน มีฐาน, วิทวัส จันทะคุณ, พีรญา มีฐาน วารสารวิชาการ 0.2 2564-03-26
105 2564 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พื้นที่เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล, ดร.ศิวารักข์ พรหมรักษา, บุญเลี้ยง สุพิมพ์ วารสารวิชาการ 0.2 2564-02-25
106 2564 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกด้วงมะพร้าว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดร.สุภาวดี สำราญ วารสารวิชาการ 0.2 2564-03-26
107 2564 ความหลากชนิด และความชุกชุมของด้วง (Order Coleoptera) ในพื้นที่แปลงพืชสวน เขตตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กิตติ ตันเมืองปัก, นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประชุม 0.2 2021-05-20
108 2564 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสับปะรดไร่ม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยเครื่องหมายอาร์เอพีดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิไลลักษณ์ สุดวิไล, ฉันทนา เคนศรี, นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประชุม 0.2 2021-05-20
109 2564 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเสาวรส ในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิไลลักษณ์ สุดวิไล, ฉันทนา เคนศรี, นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประชุม 0.2 2021-05-20
110 2564 การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในน้ำจากตู้กดหยอดเหรียญอัตโนมัติรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พิทักษ์ น้อยเมล์, นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประชุม 0.2 2021-05-20
111 2564 การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในข้าวแกง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พิทักษ์ น้อยเมล์, นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประชุม 0.2 2021-05-20
112 2564 การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในอาหารสุนัขและแมว ในเขตอำเมือง จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พิทักษ์ น้อยเมล์, นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประชุม 0.2 2021-05-20
113 2563 การตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อ วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส ในหมึกกระดอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พิทักษ์ น้อยเมล์, นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประชุม 0.2 2020-08-21
114 2564 การปนเปื้อนและการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากเนื้อสุกร ในเขตเทศบาลเมืองเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พิทักษ์ น้อยเมล์ การประชุม 0.2 2021-01-07
115 2564 การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli และเชื้อ Staphylococcus aureus ในหมึกย่างและน้ำจิ้มอาหารทะเล ที่จำหน่ายบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เนตรนภา เกล็ดจีน, นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประชุม 0.2 2021-05-20
116 2564 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในเขตตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประเทศไทย นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย ชลธิชา จินาพร, นักวิจัย ภายนอก การประชุม 0.2 2021-05-20
117 2564 การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากและใบน้ำน้อย (Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites) ของเชื้อ Candida albicans ด้วยวิธีดีสดีฟฟิวชั่น นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย ชลธิชา จินาพร, นักวิจัย ภายนอก การประชุม 0.2 2021-05-20
118 2564 การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli ในน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็นบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พรชนก บุญลับ, นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประชุม 0.2 2021-05-20
119 2564 การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Coliform Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ในเนื้อโคและตับจากตลาดสด อำเภอเมือง จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พรชนก บุญลับ, นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประชุม 0.2 2021-05-20
120 2564 การปนเปื้อนของเชื้อ Staphylococcus aureus ในผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วจากร้านจำหน่ายของฝากริมทาง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พรชนก บุญลับ, นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประชุม 0.2 2021-05-20
121 2564 แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดร.อรทัย จิตไธสง การประชุม 0.2 2021-02-25
122 2563 การปนเปื้อนโลหะหนักในดินการเกษตร บ้านบุฮมและบ้านผาแบ่น ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดร.วัลลภ ทาทอง การประชุม 0.2 2020-11-18
123 2564 การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำประปาและน้ำบาดาล ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดร.วัลลภ ทาทอง, เนตรนภา พงเพ็ชร การประชุม 0.2 2021-05-20
124 2564 การปนเปื้อนโลหะหนักในอาหารประเภทเส้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เนตรนภา พงเพ็ชร การประชุม 0.2 2021-05-20
125 2564 การดูดซับสีเมทิลีนบลูจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยผงกาบหมาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กานดา ปุ่มสิน, ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์ การประชุม 0.2 2021-02-25
126 2564 รูปแบบการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยกรวยสีเขียว (Green Cone) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กานดา ปุ่มสิน การประชุม 0.2 2021-05-20
127 2564 การปนเปื้อนโลหะหนักในดิน น้ำ และพืชผักกินได้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เนตรนภา พงเพ็ชร การประชุม 0.2 2021-05-20
128 2563 การวิเคราะห์สารโลหะหนักปนเปื้อนในผลผลิตทางการเกษตรสำหรับเป็นวัตถุดิบแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านบุฮมและบ้านผาแบ่นตำบลบุฮมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดร.วัลลภ ทาทอง, กานดา ปุ่มสิน การประชุม 0.2 2020-08-17
129 2565 การจัดกลุ่มครัวเรือนยากจน จังหวัดเลย ด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดุลชาติ ศิริวัลลภ, ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม การประชุม 0.2 2022-03-25
130 2565 การศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งไก่ อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม วารสารวิชาการ 0.2 2021-09-20
131 2565 Bioactive Compounds, Free Radical Scavenging Activity and Xanthine Oxidase Inhibitory Activity from Local Pigmented Rice Extracts of Loei Province สาขาวิชาเคมี สุวัชชัย มิสุนา, นิรมล ศรีชนะ วารสารวิชาการ 0.8 2022-08-17
132 2565 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เรื่อง มนุษย์ กับการรับรู้ สำหรับนักศึกษาหมู่เรียน ว.6307 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบแผนที่ความคิด (Mind Map) โดย จิตราภา คนฉลาด และ อิทธิชัย อินลุเพท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิชัย อินลุเพท, จิตราภา คนฉลาด การประชุม 0.2 2022-03-25
133 2565 New Exact Solution of The (4+1)-Dimensional Fractional Boiti-Leon-Manna-Pempinelli Equation by The  m + G0 G  Expansion Method สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มนตรี ต่อวัฒนบุญ วารสารวิชาการ 1.0 2021-06-07
136 2565 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ เรื่อง เกมผู้รอดชีวิต โดย จิรศักดิ์ คำไล้, จิตราภา คนฉลาด และ อิทธิชัย อินลุเพท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จิตราภา คนฉลาด, อิทธิชัย อินลุเพท การประชุม 0.2 2022-03-25
138 2565 New exact solution of a new time-fraction (4+1)-dimensional Boiti-Leon-Manna-Pempinelli equation by the fractional ( m + G′ G ) expansion method สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มนตรี ต่อวัฒนบุญ วารสารวิชาการ 0.2 2021-12-07
139 2565 เจตคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย Attitudes towards on Solid Waste Management of Students (Primary 3) Anuban ChiangKhan Pathummasongkrow, Chian สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดร.อรทัย จิตไธสง การประชุม 0.2 2022-03-25
140 2565 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว 4 สายพันธุ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประยูร ประเทศ การประชุม 0.2 2022-03-25
141 2565 แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า บ้านก้างปลา ตําบลชัยพฤกษ์ อําเภอเมือง จังหวัดเลย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลล์ การประชุม 0.2 2022-03-25
142 2565 การแยกเชื้อราจีนัส Candida จากช่องปากของผู้ที่สูบบุหรี่ เทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชลธิชา จินาพร การประชุม 0.4 2022-03-25
143 2564 การทดสอบประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อสายส่งขนาดเล็กมาก สาขาวิชาฟิสิกส์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง การประชุม 0.2 2021-09-29
144 2565 การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในน้ำแข็งที่วางจำหน่าย บริเวณร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พิทักษ์ น้อยเมล์ การประชุม 0.2 2022-03-25
145 2564 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ของวัยผู้ใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตและนอกเขต เทศบาล สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย วารสารวิชาการ 0.6 2021-07-01
146 2564 การพัฒนาเกม 3 มิติเอาชีวิตรอดด้วยซอฟต์แวร์อันเรียลเอนจิน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิชัย อินลุเพท การประชุม 0.2 2021-10-02
147 2564 การพัฒนาเครื่องเตรียมสีต้นแบบสำหรับเตรียมสีย้อมผ้าฝ้ายอินทรีย์ด้วยสารสีจากมะเกลือ สาขาวิชาเคมี ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี การประชุม 0.2 2021-08-09
148 2564 การพัฒนาเครื่องเตรียมสีต้นแบบสำหรับเตรียมสีย้อมผ้าฝ้ายอินทรีย์ด้วยสีจากเบือก สาขาวิชาเคมี ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี การประชุม 0.2 2021-12-14
149 2565 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Escherichia coli อย่างรวดเร็ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชลธิชา จินาพร การประชุม 0.4 2022-03-25
150 2565 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้การหนุนเสริมของ Coaching Teams ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ว่าที่ร้อยโทวิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว การประชุม 0.2 2022-03-25
151 2565 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชวงศ์ขิง 10 ชนิด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พรชนก บุญลับ การประชุม 0.2 2022-03-25
152 2564 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแมงจิเฟอรินจากใบมะม่วง โดยใช้บิวทิลีนไกลคอลและศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี, ดร.สุภาวดี สำราญ การประชุม 0.2 2021-08-09
153 2565 The New Exact Solutions of the New Coupled Konno-Oono Equation By Using Extended Simplest Equation Method สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มนตรี ต่อวัฒนบุญ วารสารวิชาการ 1.0 2018-07-13
154 2564 การหาปริมาณแทนนินและฟีนอลิกรวมจากพืชเพื่อใช้เป็นมอร์แดนท์ในกระบวนการย้อมฝ้ายโดยใช้สีจากครามเถา สาขาวิชาเคมี ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี การประชุม 0.2 2021-12-14
155 2564 การอบแห้งผักหวาน ตะไคร้ ใบหม่อนและใบเตยด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลมมร้อน สาขาวิชาฟิสิกส์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง การประชุม 0.2 2021-09-29
156 2564 คุณลักษณะของเมล็ดกาแฟคั่วบดที่ได้จากกระบวนการเตรียมเมล็ดการแฟแตกต่างกัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดร.สุภาวดี สำราญ, เตือนใจ ศิริพาหนะกุล การประชุม 0.2 2021-08-09
157 2564 ผลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของเป็ดเนื้อช่วงอายุ 1 ถึง 14 วัน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สุธาสินี ครุฑธกะ, สว่าง กุลวงษ์ การประชุม 0.2 2021-12-08
158 2565 ผลของการตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. ในมะเขือเทศสีดาที่วางจำหน่าย ในตลาดสด บริเวณเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พิทักษ์ น้อยเมล์ การประชุม 0.2 2022-03-25
159 2565 ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของเมล็ดกาแฟคั่ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เตือนใจ ศิริพาหนะกุล, ดร.สุภาวดี สำราญ การประชุม 0.2 2022-03-25
160 2564 บุหรี่มือสอง: ผลกระทบต่อสุขภาพ และมาตรการควบคุม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์ วารสารวิชาการ 0.6 2565-12-29
161 2564 ผลของระดับพลังงานต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของเป็ดเนื้อช่วงอายุ 15 ถึง 56 วัน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สว่าง กุลวงษ์ การประชุม 0.2 2021-08-09
162 2565 ผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าเนเปียร์แคระ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นิธิภัทร บุญปก การประชุม 0.2 2022-03-25
163 2565 ระบบสารสนเทศยืม-คืนอุปกรณ์เครื่องแก้วและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สุไพลิน พิชัย การประชุม 0.2 2022-03-25
164 2564 ลักษณะคุณภาพของเมล็ดกาแฟคั่วบดที่ได้จากกระบวนการเตรียมเมล็ดกาแฟที่ต่างกัน สาขาวิชาเคมี ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี การประชุม 0.2 2021-08-09
165 2565 องค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเมทานอลในรากสะทอนวัว สาขาวิชาเคมี ฐิตินันท์ ธรรมโสม, นภัสสร วงเปรียว การประชุม 0.2 2022-04-08
166 2564 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์ วารสารวิชาการ 0.6 2564-12-29
167 2565 Selective Chelating Resin for Copper Removal and Recovery in Aqueous Acidic Solution Generated from Synthetic Copper-Citrate Complexes from Bioleaching of E-waste สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดร.วัลลภ ทาทอง วารสารวิชาการ 1.0 2022-12-01
168 2565 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง HepG2 ของสารสกัดเอทานอลจากใบและยอดของผักคราดหัวแหวน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์, อรทัย ปานเพชร, ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี วารสารวิชาการ 0.8 2022-01-25
169 2565 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดจากใบไคร้หอม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์, มธุรส ชลามาตย์, มธุรส ชลามาตย์, อรทัย ปานเพชร, ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี วารสารวิชาการ 0.6 2022-12-30
170 2564 สื่อประชาสัมพันธ์ความจริงเสมือนของแหล่งท่องเที่ยวอันซีนในจังหวัดเลยด้วยมุมมอง 360 องศา ผ่านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี วารสารวิชาการ 0.8 2021-07-01
171 2565 Does evaluating peer assessment accuracy and taking it into account in calculating assessor’s final score enhance online peer assessment quality? สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ วารสารวิชาการ 1.0 2022-12-10
172 2564 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ของวัยผู้ใหญ่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตและนอกเขตเทศบาล สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย วารสารวิชาการ 0.6 2021-12-31
173 2565 Dual power sources with photovoltaic and small water turbine for generating electric supporting flood mitigation สาขาวิชาฟิสิกส์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง วารสารวิชาการ 0.8 2565-01-01
174 2565 ผลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของเป็ดเนื้อช่วงอายุ 15 ถึง 56 วัน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สว่าง กุลวงษ์, สุธาสินี ครุฑธกะ วารสารวิชาการ 0.8 2565-12-25
175 2564 ผลของการเสริมไลซีนในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สว่าง กุลวงษ์, สุธาสินี ครุฑธกะ วารสารวิชาการ 0.6 2564-12-01
176 2564 Manilkzapotane, a novel dimeric alkylresorcinol derivative from the stem bark of Manilkara zapota สาขาวิชาเคมี ดร.ธนาธิป รักษ์ศิลป์ วารสารวิชาการ 1.0 2021-11-01
177 2565 The General Iterative Methods for a Split Feasibility Problem and a Mixed Equilibrium Problem in a Hilbert Space สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา วารสารวิชาการ 1.0 2022-03-31
178 2565 Genetic conservation of bamboo in Loei province, Thailand: Identification, distribution and genetic diversity สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลล์ วารสารวิชาการ 1.0 2021-10-31
179 2564 In vitro screening for highly effective strains of Azotobacter สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลล์ วารสารวิชาการ 0.6 2021-11-01
180 2565 การพัฒนาตํารับอาหารท้องถิ่นสําหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จิตติมา พีรกมล วารสารวิชาการ 0.8 2022-01-01
182 2565 Factors Associated with the Quality of Life in the Elderly with Non-Communicable Diseases in Nakhon Si Thammarat, Thailand สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี วารสารวิชาการ 1.0 2565-01-01
183 2565 ระบบจัดการค่าน้ำประปาหมู่บ้านคกมาด ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สุไพลิน พิชัย วารสารวิชาการ 0.6 2022-01-28
184 2564 A causal model of health promoting behaviors among university students. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณัจฉรียา คำยัง, รุ่งกานต์ อินทวงศ์, ดร.ธนัญชัย บุญหนัก, ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี วารสารวิชาการ 1.0 2021-12-21
186 2565 In vitro Tissue Culture Techniques and Colchicine-Induced Polyploidy in Banana (Musa, AA Group) ‘Kluai Khai’ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดร.รัตนา ขามฤทธิ์ วารสารวิชาการ 1.0 2022-01-01
187 2565 Antioxidant Activities of Triterpenoids and Steroid from the Roots of Millettia utilis Dunn สาขาวิชาเคมี ฐิตินันท์ ธรรมโสม, นภัสสร วงเปรียว วารสารวิชาการ 0.8 2022-11-02
188 2565 ความหลากชนิดและความชุกชุมของหอยทากบกในพื้นที่เกษตรแบบผสมผสาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กิตติ ตันเมืองปัก วารสารวิชาการ 0.8 2022-12-29
189 2565 ลักษณะทางเภสัชเวทและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต้นพะเนียงฮัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธ์ทิวา กระจาย วารสารวิชาการ 0.8 2022-01-01
191 2565 Determination of Wild Grape Phenolic Compounds in the Extracts of Winemaking Byproducts and Their Antioxidant Competency สาขาวิชาเคมี วิไลวรรณ สิมเชื้อ วารสารวิชาการ 1.0 2022-01-01
192 2565 The Improved Generalized Tanh-Coth Method for (2+1)-Dimensional Extension of The Benjamin – Ono Equation with Time-Dependent Coefficients สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉันทนา ซิมตระการกุล, ฉันทนา ซิมตระการกุล วารสารวิชาการ 1.0 2022-03-24
196 2565 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร: การพัฒนาการนำไปปฏิบัติ และการประเมินผล สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์ วารสารวิชาการ 0.8 2022-01-01
197 2565 การประเมินประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีการเข้าถึงที่แตกต่างกัน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิชัย อินลุเพท วารสารวิชาการ 0.6 2022-04-01
198 2565 Application for simulating public health problems during floods around the Loei River in Thailand: the implementation of a geographic information system and structural equation model สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก, กีรติ ภูมิผักแว่น, ณัจฉรียา คำยัง วารสารวิชาการ 1.0 2565-08-31
199 2565 Supporting Sustainable Development by Identifying Ways to Enhance and Conserve Local Food Wisdom, Loei Province, Thailand สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดร.สุพรรณี พฤกษา, สุระเดช ไชยตอกเกี้ย วารสารวิชาการ 1.0 2565-06-07
200 2565 Improving the efficiency of machine learning models for predicting blood glucose levels and diabetes risk สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี วารสารวิชาการ 1.0 2565-07-01
202 2565 Effectiveness of Complex Agility Training Program for Amateur Male Soccer Players สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ยรรยงค์ พานเพ็ง วารสารวิชาการ 1.0 2565-06-01
203 2565 Gyliotrachela cultura, a new species of terrestrial microsnail (Gastropoda: Eupulmonata: Vertiginidae) from Thailand สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กิตติ ตันเมืองปัก วารสารวิชาการ 1.0 2565-09-02
204 2566 Associations of mayfly larvae with Corbicula clams สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กิตติ ตันเมืองปัก วารสารวิชาการ 1.0 2566-01-14
205 2566 "Enhancing retinal images in low-light conditions using semidecoupled decomposition" สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สุไพลิน พิชัย วารสารวิชาการ 1.0 2566-03-14
206 2566 "ขั้นตอนวิธีใหม่สำหรับวงศ์ของปัญหาเชิงดุลยภาพวางนัยทั่วไปเชิงแยกและปัญหาจุดตรึง A New Iterative Method for a Finite Family of the Split Generalized Equilibrium Problem and Fixed Point Problem" สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา วารสารวิชาการ 1.0 2566-03-01
208 2566 Development of a traffic accident simulation system for main roads in Loei Province, Thailand: Application of a geographic information system and multiple logistic regression with clustering สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก, รุ่งกานต์ อินทวงศ์, วิรยา วิฑูธีรศานต์ วารสารวิชาการ 1.0 2566-03-30
209 2566 The Hyperbolic Function Method for the Fractional (3+1)-dimensinal Generalized Korteweg-de-Vries-Zakharov-Kuznetsov Equation in Plasma Physics สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มนตรี ต่อวัฒนบุญ, ดร.ศิวารักข์ พรหมรักษา วารสารวิชาการ 1.0 2566-01-01
210 2566 High-Intensity Interval Training Versus Moderate-Intensity Continuous Training for Improving Physical Health in Elderly Women สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ยรรยงค์ พานเพ็ง วารสารวิชาการ 1.0 2566-06-09
211 2566 Evaluation of genetic variation in longan (Dimocarpus longan Lour) by high annealing temperature random amplified polymorphic DNA (HAT−RAPD) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดร.สุปราณี สิทธิพรหม วารสารวิชาการ 1.0 2566-04-19
212 2565 การศึกษาเปรียบเทียบเบื้องต้นเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของเปลือก แรดูลา และกายวิภาคระบบสืบพันธุ์ ของหอยทากจิ๋ว สกุล Gyliotrachela Tomlin, 1930 สกุล Anauchen Pilsbry, 1917 ในภาคตะวันออกของประเทศไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กิตติ ตันเมืองปัก วารสารวิชาการ 0.8 2565-05-01
213 2565 Synthesis of Al Doped ZnO Thin Films from ZnO Powder Mixed with Al Wire Targets by Using Asymmetric Bipolar Pulsed-dc Magnetron Sputtering System สาขาวิชาฟิสิกส์ นุวัติ พิมพะบุตร วารสารวิชาการ 0.8 2565-07-01
214 2565 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จรัสศรี ศรีโภคา, ดร.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์ วารสารวิชาการ 0.8 2565-10-01
222 2565 การศึกษาประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอยกาบใหญ่สำหรับการผลิตไบโอดีเซล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลลิกา หล้าพันธ์, สังสรรค์ หล้าพันธ์ วารสารวิชาการ 0.8 2565-05-01
223 2566 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ทางยาจากพืชสมุนไพรในชุมชนบ้านสวนห้อม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี, มธุรส ชลามาตย์, อรทัย ปานเพชร วารสารวิชาการ 0.8 2566-01-01
224 2566 สัณฐานวิทยาของเปลือก แรลดูลา การวิภาคระบบสืบพันธุ์ และการกระจายของหอยลูกข่าง Ganesella carinella (Mollendorff, 1902) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กิตติ ตันเมืองปัก วารสารวิชาการ 0.8 2566-05-01
225 2566 Phytochemicals, Cytotoxicity, Inhibitory Effect on Nitric Oxide Production and Alpha-Glucosidase Activity, and DPPH Scavenging Activity of Leaf Extract from Gymnema inodorum (Lour.) Decne สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดร.สุภาษร สกุลใจตรง วารสารวิชาการ 0.8 2566-02-19
226 2566 การพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดเลย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี วารสารวิชาการ 0.8 2565-09-01
227 2566 ผลของระดับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของเป็ดปักกิ่งช่วงอายุ 1 ถึง 14 วัน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สว่าง กุลวงษ์ วารสารวิชาการ 0.8 2566-01-01
228 2565 อัตลักษณ์สุนทรียภาพหน้ากากผีบุ้งเต้าที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวบ้านไฮตาก อ.ภูเรือ จ.เลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดร.สุภาวดี สำราญ วารสารวิชาการ 0.8 2565-07-01
229 2565 ผลของการออกกำลังกายด้วยไม้พลองและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จรัสศรี ศรีโภคา, จรัสศรี ศรีโภคา วารสารวิชาการ 0.6 2565-01-01
230 2565 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก วารสารวิชาการ 0.6 2565-05-01
231 2566 สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จังหวัดเลย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์, เตือนใจ ศิริพาหนะกุล, ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี, มธุรส ชลามาตย์, โสภา ธงศิลา, เกษร น้อยนาง วารสารวิชาการ 0.6 2566-01-01
233 2566 "กระบวนการรื้อฟนวัฒนธรรมการทอผาลอของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานวังอาบชาง อําเภอเชียงคานจังหวัดเลย The Restoration Process of Pha Lau Weaving Culture of Ban Wang Arb Chang Community Enterprise Group, Chiang Khan District, Loei Province" สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลล์, จารุวัลย์ รักษ์มณี วารสารวิชาการ 0.4 2566-01-01
234 2565 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำโขงต่อสภาพน้ำเท้อในลำน้ำเลย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุไรรัตน์ อาจแก้ว วารสารวิชาการ 0.4 2565-07-01
235 2566 ผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อความรู้ เจตคติ และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์ วารสารวิชาการ 0.4 2566-01-01
236 2565 เว็บแอปพลิเคชัน ภายใต้ชื่อ EasyCost-LRU สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สุไพลิน พิชัย วารสารวิชาการ 0.4 2565-10-20
237 2565 เว็บแอปพลิเคชัน ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สุไพลิน พิชัย, จารุวัลย์ รักษ์มณี วารสารวิชาการ 0.4 2565-11-16
238 2565 กระบวนการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลล์ วารสารวิชาการ 0.2 2565-05-25
239 2566 ผลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของเป็ดปักกิ่งช่วงอายุ 1 ถึง 14 วัน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สว่าง กุลวงษ์, สุธาสินี ครุฑธกะ วารสารวิชาการ 0.2 2566-01-25
240 2566 การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของครอบครัวและชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดร.สุภาวดี สำราญ, ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี, ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร วารสารวิชาการ 0.2 2566-04-01
241 2566 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อการสอนอินโฟกราฟิก เรื่อง กราฟ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จิตราภา คนฉลาด, อิทธิชัย อินลุเพท วารสารวิชาการ 0.2 2566-04-01
242 2566 แนวทางการจัดการขยะของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดร.อรทัย จิตไธสง วารสารวิชาการ 0.2 2566-04-01
243 2566 ถังกำจัดขยะเปียกในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดร.วัลลภ ทาทอง, ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร วารสารวิชาการ 0.2 2566-04-01
244 2566 การดูดซับสีเมทิลีนบลูในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยโซเดียมอัลจิเนตขึ้นรูป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กานดา ปุ่มสิน, ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์ วารสารวิชาการ 0.2 2566-04-01
245 2566 ศึกษาผลของวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชุตินันท์ เจริญชัย วารสารวิชาการ 0.2 2566-04-01
246 2566 การประเมินประชากรลูกผสม F1 ระหวำงข้าวไร่กับข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชุตินันท์ เจริญชัย วารสารวิชาการ 0.2 2566-04-01
247 2566 การทดลองการต้านอนุมูลอิสระของใบบัวบก สาขาวิชาเคมี วิไลวรรณ สิมเชื้อ วารสารวิชาการ 0.2 2566-04-01
248 2566 จำนวนประชากรและพฤติกรรมการกินอาหารของมดแดง Oecophylla smaragdina ในเขตสวนยางพารา และสวนมะม่วง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กิตติ ตันเมืองปัก วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
249 2566 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณกรดแอสคอร์บิกในผลม่อนไข่ สาขาวิชาเคมี นภัสสร วงเปรียว, ฐิตินันท์ ธรรมโสม, บุษบาวดี พุทธานุ วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
250 2566 พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของวัยทำงานในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
251 2566 การพัฒนาระบบจัดการเรียนออนไลน์ เรื่อง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิชัย อินลุเพท, จิตราภา คนฉลาด วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
252 2566 ผลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สุธาสินี ครุฑธกะ, ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สว่าง กุลวงษ์ วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
253 2566 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาฟิสิกส์ สังสรรค์ หล้าพันธ์, มัลลิกา หล้าพันธ์ วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
254 2566 "การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. ในไข่ไก่ที่จำหน่ายในร้านค้าปลีก และ ในซุปเปอร์มาเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเลย" สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พิทักษ์ น้อยเมล์ วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
255 2566 การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนชุมชน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านนาแขม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิชัย อินลุเพท, จิตราภา คนฉลาด วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
256 2566 ความหลากชนิดและความชุกชุมของด้วงในเขตแนวรอยต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์และแปลงเกษตรแบบผสมผสานตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กิตติ ตันเมืองปัก วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
257 2566 การศึกษาประสิทธิภาพของเจลแอลกอฮอล์ 70% ในการลดปริมาณ Staphylococcus aureus บนฝ่ามือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พรชนก บุญลับ, ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี, ชลธิชา จินาพร วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
258 2566 การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของใบข้าวเหนียวแดงเมืองเลย บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พรชนก บุญลับ, ฉันทนา เคนศรี, ดร.สุปราณี สิทธิพรหม วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
259 2566 การอบแห้งกระชายขาวด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน สาขาวิชาฟิสิกส์ วีรชน มีฐาน วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
260 2566 ความหลากชนิด ความชุกชุม และความคล้ายคลึงของหอยทากบกในบริเวณแปลงเกษตร อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กิตติ ตันเมืองปัก วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
261 2566 การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli และเชื้อ Staphylococcus aureus ในน้ำพริกแกงที่วางจำหน่ายบริเวณตลาดสด ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เนตรนภา เกล็ดจีน วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
262 2566 "การเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยให้สารละลาย A B แบบกึ่งอัตโนมัติ" สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
263 2566 "การศึกษาการรอดชีวิตของเชื้อ Salmonella spp. ในไข่ไก่ และไข่เป็ด ด้วยวิธีจำลองการปนเปื้อน" สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชลธิชา จินาพร วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
264 2566 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากแป้งกล้วยน้ำว้าผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดร.สุภาวดี สำราญ, โสภา ธงศิลา, เตือนใจ ศิริพาหนะกุล, เกษร น้อยนาง, ขวัญคณิศร์ อินทร์ตระกูล วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
265 2566 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วเสริมโปรตีนจากจิ้งหรีดสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิวมาพาร์เบิล สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดร.สุภาวดี สำราญ, ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี, ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01
266 2566 การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวเหนียวซิวเกลี้ยง และข้าวเหนียวแดงเมืองเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดร.สุปราณี สิทธิพรหม วารสารวิชาการ 0.2 2566-03-07
267 2566 การเตรียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในการตรึงเอนไซม์ปาเปนโดยใช้เซลลูโลสจากซังข้าวโพด สาขาวิชาเคมี นิรมล ศรีชนะ, สุวัชชัย มิสุนา, ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี วารสารวิชาการ 0.2 2566-01-01
268 2566 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมโปรตีนจากจิ้งหรีดสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิวมาพาร์เบิล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี, ดร.สุภาวดี สำราญ วารสารวิชาการ 0.2 2566-01-01
269 2566 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา : ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจังหวัดเลย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดร.สุภาวดี สำราญ, ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร วารสารวิชาการ 0.2 2566-01-01
270 2566 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกระชายดำในจังหวัดเลย สาขาวิชาเคมี นิรมล ศรีชนะ, สุวัชชัย มิสุนา, ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี วารสารวิชาการ 0.2 2566-01-01
271 2566 ผลของความเข้มข้นของฟอสโฟลิพิดจากผลโทงเทงต่อคุณสมบัติในการยับยั้งอนุมูลอิสระของเรสเวอราทรอล ที่กักเก็บไว้ในอนุภาคไลโพโซม สาขาวิชาเคมี กิตติพงษ์ ชูจิตร, สุวัชชัย มิสุนา, ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี วารสารวิชาการ 0.2 2566-01-01
272 2565 การสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวและผลของเพคตินต่อการเจริญของแบคทีเรียแลคติก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ขวัญคณิศร์ อินทร์ตระกูล วารสารวิชาการ 0.2 2565-10-01
273 2566 ผลของการฝึกกระโดดเชือกที่มีผลต่อความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ยรรยงค์ พานเพ็ง, อาทิตย์ ปัญญาคำ วารสารวิชาการ 0.2 2566-05-01