ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยคณาจารย์และบุคคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนโครงการวิจัย

73

 

งบประมาณสนับสนุน/บาท

7,210,680.00

 

จำนวนอาจารย์

140

 

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

ลำดับ สาขา งบประมาณรวม จำนวนอาจารย์ ค่าเฉลี่ยต่อหัว
ปี 2563
1 สาขาวิชาเคมี 1,387,500.00 14 99,107.14
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 437,166.00 15 29,144.40
3 สาขาวิชาฟิสิกส์ 276,000.00 10 27,600.00
4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 370,356.00 9 41,150.67
5 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0.00 11 0.00
6 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 530,000.00 7 75,714.29
7 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 238,000.00 4 59,500.00
8 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 36,000.00 5 7,200.00
9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1,517,500.00 6 252,916.67
10 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 490,024.00 7 70,003.43
11 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 200,000.00 11 18,181.82
12 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1,147,234.00 5 229,446.80
13 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 40,000.00 5 8,000.00
15 นักวิจัยภายนอก จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 0 0.00
16 นักวิจัยภายนอก จากคณะวิทยาการจัดการ 150,000.00 2 75,000.00
17 นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย 193,900.00 24 8,079.17
18 นักวิจัยภายนอก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 1 0.00
19 นักวิจัยภายนอกจากคณะครุศาสตร์ 197,000.00 3 65,666.67
20 นักวิจัยภายนอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 0.00 1 0.00
ผลรวม 7,210,680.00 140 1,066,711.04

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ปี 2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)

ลำดับ สาขา ประเภททุนฯ จำนวนโครงการวิจัย เงินงบประมาณสนับสนุน
ปีงบประมาณ ( 2563 )
1 สาขาวิชาเคมี
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
ทุนยุทธศาสตร์ 17 9,384,520.00
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
ทุนยุทธศาสตร์ 5 4,442,000.00
3 สาขาวิชาฟิสิกส์
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
ทุนยุทธศาสตร์ 4 317,021.00
4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
ทุนยุทธศาสตร์ 7 12,086,000.00
5 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
ทุนยุทธศาสตร์ 2 240,600.00
6 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
ทุนยุทธศาสตร์ 5 10,161,600.00
7 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
ทุนยุทธศาสตร์ 4 733,000.00
8 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
ทุนยุทธศาสตร์ 3 4,533,056.00
9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
ทุนยุทธศาสตร์ 10 7,786,000.00
10 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
ทุนยุทธศาสตร์ 3 12,500.00
11 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
ทุนยุทธศาสตร์ 4 8,152,824.00
12 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
ทุนยุทธศาสตร์ 7 850,000.00
13 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 1 156,000.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
ทุนยุทธศาสตร์ 1 40,000.00
15 นักวิจัยภายนอก จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุนภายนอก NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบคณะ NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบประมาณแผ่นดิน NULL 0 NULL 0.00 NULL
ทุนยุทธศาสตร์ NULL 2 NULL 240,600.00 NULL
16 นักวิจัยภายนอก จากคณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุนภายนอก NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบคณะ NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบประมาณแผ่นดิน NULL 0 NULL 0.00 NULL
ทุนยุทธศาสตร์ NULL 2 NULL 240,600.00 NULL
17 นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนภายนอก NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบคณะ NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบประมาณแผ่นดิน NULL 0 NULL 0.00 NULL
ทุนยุทธศาสตร์ NULL 2 NULL 240,600.00 NULL
18 นักวิจัยภายนอก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุนภายนอก NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบคณะ NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบประมาณแผ่นดิน NULL 0 NULL 0.00 NULL
ทุนยุทธศาสตร์ NULL 2 NULL 240,600.00 NULL
19 นักวิจัยภายนอกจากคณะครุศาสตร์
แหล่งทุนภายนอก NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบคณะ NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบประมาณแผ่นดิน NULL 0 NULL 0.00 NULL
ทุนยุทธศาสตร์ NULL 2 NULL 240,600.00 NULL
20 นักวิจัยภายนอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แหล่งทุนภายนอก NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบคณะ NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) NULL 0 NULL 0.00 NULL
งบประมาณแผ่นดิน NULL 0 NULL 0.00 NULL
ทุนยุทธศาสตร์ NULL 2 NULL 240,600.00 NULL