ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยคณาจารย์และบุคคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนอาจารย์

140

 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

63

 

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

ลำดับ สาขา งบประมาณรวม จำนวนอาจารย์ ค่าเฉลี่ยต่อหัว
ปี 2563
1 สาขาวิชาเคมี 1,387,500.00 14 99,107.14
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 437,166.00 15 29,144.40
3 สาขาวิชาฟิสิกส์ 276,000.00 10 27,600.00
4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 370,356.00 9 41,150.67
5 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0.00 11 0.00
6 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 530,000.00 7 75,714.29
7 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 238,000.00 4 59,500.00
8 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 36,000.00 5 7,200.00
9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1,517,500.00 6 252,916.67
10 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 490,024.00 7 70,003.43
11 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 200,000.00 11 18,181.82
12 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1,147,234.00 5 229,446.80
13 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 40,000.00 5 8,000.00
15 นักวิจัยภายนอก จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 0 0.00
16 นักวิจัยภายนอก จากคณะวิทยาการจัดการ 150,000.00 2 75,000.00
17 นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย 193,900.00 24 8,079.17
18 นักวิจัยภายนอก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 1 0.00
19 นักวิจัยภายนอกจากคณะครุศาสตร์ 197,000.00 3 65,666.67
20 นักวิจัยภายนอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 0.00 1 0.00
ผลรวม 7,210,680.00 140 1,066,711.04

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ปี 2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)

ลำดับ สาขา จำนวนอาจารย์ จำนวนผลงาน ค่าน้ำหนัก รวมค่าน้ำหนัก
ปีงบประมาณ ( 2563 )
1 สาขาวิชาเคมี
14 1 0.6 0.60
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 สาขาวิชาฟิสิกส์ 0 0 0 0.00
9 2 0.6 1.20
5 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0.00
6 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0.00
7 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 0 0 0 0.00
8 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
10 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0.00
11 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
12 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0 0 0 0.00
13 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 0 0 0 0.00
15 นักวิจัยภายนอก จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0.00
16 นักวิจัยภายนอก จากคณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0.00
17 นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย 0 0 0 0.00
18 นักวิจัยภายนอก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0.00
19 นักวิจัยภายนอกจากคณะครุศาสตร์ 0 0 0 0.00
20 นักวิจัยภายนอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 0 0 0 0.00